logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana Brzechwy
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 28-07-2022 13:28 przez Anna Birgiel
Informator o przedszkolu

 


           ROK SZKOLNY 2022/2023

 OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRZEDSZKOLU

Nazwa: Miejskie Przedszkole PEREŁKA im. Jana Brzechwy
Głowna siedziba : 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 4;
Filia: 19-300 Ełk, ul. Małeckich 1 

KONTAKTY:
Telefon: dyrektor 87- 732-64-84 intendent 87-732-64-82 główny księgowy 87-732-64-83, oddziały zamiejscowe
87-732-64-85

e-mail: przedszkole2@elk.edu.pl
e-mail dyrekcji : annabirgiel@o2.pl
strona internetowa: www.perelka.elk.edu.pl (wystarczy wpisać: perełka ełk) Staramy się na bieżąco informować rodziców o wydarzeniach w przedszkolu.

 ORGAN PROWADZĄCY:
Przedszkole jest jednostką budżetową i dofinansowane jest z budżetu Miasta Ełku. Prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA:

·   Rok szkolny zaczyna się 01 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

·   Terminy przerwy wakacyjnej ustala Prezydent Miasta, na wniosek Dyrektora uzgodniony z Radą Rodziców.

·   Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17.

Miejskie Przedszkole PEREŁKA im. Jana Brzechwy
·   obejmuje swym oddziaływaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
·   realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe, a w szczególności

    -      wspomaga indywidualny rozwój dziecka
    -      sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola
   ·   współdziała z rodziną, wspomagając ją w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia obowiązków szkolnych
   ·   organizuje proces opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczny
   ·   organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną:
    -  zajęcia z logopedą
-  zespół wyrównawczy
-  pracę z dziećmi zdolnymi
  ·  umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej
·  prowadzi systematyczną współpracę ze środowiskiem
·  organizuje wycieczki
·  proponuje zajęcia dodatkowe
·  realizuje szereg projektów:
   -    ekologicznych
-    prozdrowotnych

 Nauka języka angielskiego odbywa się w ramach podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych.

 ORGANY PRZEDSZKOLA

·  Dyrektor przedszkola
·  Wicedyrektor przedszkola
·  Rada Pedagogiczna
·  Rada Rodziców

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

·  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział (grupa) złożony z dzieci o zbliżonym wieku.

·  W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i woźna oddziałowa, w grupie najmłodszej dodatkowo zatrudniona jest pomoc nauczycielki

·  Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
-   nowoczesne sale zabaw i zajęć
-   salę rekreacyjną

   - salę artystyczną
      -   obszerny plac zabaw i ogród

 

WYCHOWANEK NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

   -   MA PRAWO DO: BYCIA DZIECKIEM
-   PRAWO DO:

·   właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego
·   ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy
·   ochrony i poszanowania godności osobistej
·   życzliwego i podmiotowego traktowania
·   inne prawa – określone „Konwencją o prawach dziecka
·   inne prawa określone na zebraniach w poszczególnych grupach przez rodziców

 

WYCHOWANEK NASZEGO PRZEDSZKOLA

 -   MA OBOWIĄZKI:

·    przestrzeganie zasad współżycia w grupie,
·    szanowanie praw innych dzieci,
·    przestrzeganie ustalonych zasad i umów,
·    szanowanie cudzej własności,
·    dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych dzieci,
    ·     inne obowiązki określone na zebraniach w poszczególnych grupach przez rodziców


                                                                                 UPRAWNIENIA NAUCZYCIELI

·  Nauczyciel ma prawo nie wydać dziecka osobom nieletnim, nietrzeźwym, obcym bez upoważnienia rodziców.

·  Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka do grupy w przypadku widocznych oznak choroby, stwierdzenia objawów choroby przewodu pokarmowego lub w przypadku powrotu dziecka ze zwolnienia lekarskiego bez stosownego zaświadczenia.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W „PEREŁCE”

SĄ BEZPŁATNE I SĄ ADRESOWANE DO WSZYSTKICH DZIECI

 

   ·  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i rodzaju zajęć.
·  Zajęcia te mogą być organizowane po czasie realizacji podstawy programowej - odbywają się po obiedzie.
·  Oferta zajęć realizowanych w ramach INNOWACJI:

   -  PROGRAM MISTRZOWIE KODOWANIA JUNIOR
-  NAUKA TAŃCA

·  Organizujemy:

  -  WARSZTATY KULINARNE, FILMOWE, inne…
  -  CYKL ZAJĘĆ „CZYTANIE NA DYWANIE”
-  CYKL ZAJĘĆ „POZNAJEMY ZAWODY RODZICÓW”

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

                                                                                                                                                                           KONTO PRZEDSZKOLA:

88 1020 4724 0000 3402 0076 0041

 Obowiązek rodzica:

       ·         Wypełnić zgodę na zwrot nadpłat z tytułu opłat za przedszkole, podać numer konta - druk udostępniony przez przedszkole
·         Dokonywać regularnych opłat za przedszkole.
·         Informować przedszkole o przyczynach nieobecności dzieci.
·         W przypadku rezygnacji z przedszkola należy złożyć pismo w kancelarii przedszkola z podaniem daty wskazującej ostatni dzień pobytu dziecka w     przedszkolu.

  

Konsekwencje braku  terminowych wpłat za przedszkole:

Statut:

1.       Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola w przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego

2.       Dyrektor ma obowiązek dochodzenia należności opłat za przedszkole. Jest to zobowiązanie publiczno -prawne dochodzone poprzez Urząd Skarbowy.

 

Informujemy, że bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00

a)  Opłata za przedszkole

·  Wysokość i zasady ponoszenia opłat za przedszkole określa Ustawa prawo oświatowe.

·  Ulgi w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole ustala Rada Miasta Ełku.
·  Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zasady i wymiar tej pomocy regulują odrębne przepisy.
·  W godzinach ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania realizowane są płatne usługi wychowawczo-opiekuńcze i kształcące ( WYJĄTEK – 6-latki są zwolnione z opłaty godzinowej )

Stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł; dla dzieci z Kartą 3+ wynosi  0,75 zł

Przykład:

- przyprowadzenie dziecka do przedszkola o godzinie 7:58 będzie skutkowało naliczeniem odpłatności za pełną godzinę pomiędzy 7 a 8

-  odbiór dziecka o godzinie 15:01 będzie skutkował naliczeniem odpłatności za pełną godzinę pomiędzy 15 a 16

 b)  Opłata za wyżywienie

1.  Wszystkim dzieciom przedszkole zapewnia 3 posiłki:

śniadanie godz. 8:30-9:00,

II śniadanie 11:30-12:00

obiad godz. 14:00- 14:30

(w grupach młodszych podany czas wydłuża się)
2.  Koszt wyżywienia pokrywają rodzice.
3.    Wysokość opłat za posiłki określana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i uwarunkowana      jest       zapewnieniem      wartości                    energetycznych      określonych      obowiązującymi      przepisami.

4.  Wysokość opłat za posiłki może ulec zmianie w porozumieniu z organem prowadzącym i za zgodą Rady Rodziców.
     5.    Szczegółowe zasady realizacji żywienia, przyjmowania i rozliczania opłat określa: „Instrukcja dotycząca realizowanego żywienia, opłat za żywienie i zasad rozliczania opłat w          Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku”.

                                                                                                                                        ZASADY WPŁAT:

Ø  Wrzesień 2022

·  wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto przedszkola, najpóźniej do 15 września b.r.

·  wpłata jest wpłatą zaliczkową na poczet zapewnienia bieżącej działalności (żywienie dzieci, podstawowe koszty):

·  wpłacamy jedną zbiorczą kwotę, elementy wpłaty powinny być zaznaczane w opisie na przelewie osobno: Opłata godzinowa 1 zł x 5 godz. x 22 dni = 110 zł

Opłata godzinowa od dziecka z kartą 3+ : 0,75 zł x 5 godz. x 22 dni = 82,50 zł Opłata za żywienie dziecka 9 zł x 22 dni = 198,00 zł Ø  Październik, listopad 2022

·  wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto przedszkola, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca
·  zasada obliczenia odpłatności analogicznie, jak we wrześniu (należy uwzględnić jedynie liczbę dni w miesiącu)

·  przedszkole dokonuje rozliczenia wynikającego z nieobecności dziecka w przedszkolu; wpłaty w kolejnym miesiącu są pomniejszone z tego tytułu

Ø  Grudzień 2022

·  wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto przedszkola, najpóźniej do 15 grudnia b.r.
·  zasada obliczenia odpłatności analogicznie, jak we wrześniu (należy uwzględnić jedynie liczbę dni w miesiącu).
·  przedszkole dokonuje pełnego rozliczenia z rodzicem i zwraca nadpłatę z tytułu nieobecności grudniowych najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca bezpośrednio na konto rodzica.


Ø  Styczeń 2023

  •      wpłaty zaliczkowe (pełna wpłata) najpóźniej do 15 dnia miesiąca - analogicznie jak w miesiącu wrześniu ( uwaga - styczeń ma 22 dni roboczych)

Ø  Luty, marzec, kwiecień, maj 2023

·  wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto przedszkola, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca
·  zasada obliczenia odpłatności analogicznie, jak we wrześniu (należy uwzględnić jedynie liczbę dni w miesiącu)

·  przedszkole dokonuje rozliczenia wynikającego z nieobecności dziecka w przedszkolu; wpłaty w kolejnym miesiącu są pomniejszone z tego tytułu

 Ø  Czerwiec 2023

·  wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto przedszkola, najpóźniej do 15 dnia miesiąca
·  zasada obliczenia odpłatności analogicznie, jak we wrześniu (należy uwzględnić jedynie liczbę dni w miesiącu).
·  przedszkole dokonuje pełnego rozliczenia z rodzicem i zwraca nadpłatę z tytułu nieobecności czerwcowych najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca bezpośrednio na konto rodzica / uwaga: należy podać nam numery kont, o ile uległy zmianie /

 Informacje na temat wysokości należnej wpłaty można uzyskać:

-  u intendenta przedszkola - Dominika Zubko  tel. 87 732 64 82

-   w formie wydruku z komputera (program i.przedszkole) u nauczycielki grupy, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby


                                    Wpłaty dobrowolne na zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola


·  Niska frekwencja dzieci ma znaczny wpływ na kondycję finansową przedszkola.

·  W poprzednich latach rodzice ustalili, że będą wpłacać dobrowolnie kwoty (darowizny) na konto przedszkola. W ubiegłych latach środki te zostały przeznaczone m.in. na remont sali gimnastycznej dla dzieci, rewitalizację sali do zajęć artystycznych, pomoce dydaktyczne.

                      


 Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za stan higieny osobistej dziecka - ubranie, czystość  ciała - w tym skóry głowy.

                            Żądamy od rodziców o niezwłoczne zgłaszanie dyrektorowi lub nauczycielom informacji

o wystąpieniu chorób zakaźnych i chorób przewodu pokarmowego

Prosimy o informowanie nauczycielek o:

 - pojawieniu  się zakażeń skórnych (np. : świerzb, wszy)

 

 PRAWA  RODZICÓW - rok szkolny

  Rodzice zobowiązani są do:

·  dostarczenia zaświadczenia lekarskiego po każdej nieobecności spowodowanej chorobą, stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola; dostarczania stosownych oświadczeń

·  przestrzegania procedur obowiązujących w Miejskim Przedszkolu Perełka im. Jana Brzechwy

·  dostosowania ubioru dziecka do warunków pogodowych (częste wyjścia na spacery i wycieczki, zabawy w ogrodzie )

·  zaopatrzenia dziecka w wyprawkę, dostarczanie materiałów do zajęć, chusteczek higienicznych i ręczników papierowych dla dziecka / zgodnie ze wskazówkami nauczyciela prowadzącego grupę /

 

Dobry i współpracujący rodzic:

 - oddaje część swojego czasu dla przedszkola np.:

·         utrwala z dzieckiem w domu teksty utworów literackich wygłaszanych przez nie w czasie uroczystości, konkursów,   

     festynów

·         na miarę możliwości zadba o strój i przebranie dziecka na wszelkiego typu występy i akademie
·         pomaga w wyposażeniu sali i naprawie zabawek
·         realizuje ćwiczenia i zadania przygotowane dla swojego dziecka w celu wyrównania braków wynikających z nieobecności dziecka w przedszkolu lub                        rozwijania jego uzdolnień

·         utrzymuje w razie potrzeby stały kontakt ze specjalistami z poradni i realizuje zalecane przez nich programy pracy z dzieckiem; informuje nauczycielki przedszkola o wskazaniach poradni

Dobry i współpracujący rodzic - towarzyszy swemu dziecku w dochodzeniu do dojrzałości szkolnej.

Dobry i współpracujący rodzic - towarzyszy nam, w spełnianiu jego oczekiwań.

·  Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
·  Rodzice mają prawo współdecydowania w sprawach grupy oraz współtworzenia prawa wewnątrz-przedszkolnego.
·  Rodzice mają prawo zgłaszać wnioski i swoje propozycje, które zostaną rozpatrzone przez Radę Pedagogiczną.
·  Rodzice mają prawo korzystać z oferowanych przez przedszkole form współpracy:

  -  prelekcje, warsztaty
   - zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania, wycieczki, uroczystości i festyny.
-  pedagogizacja rodziców

·  Rodzice, w ramach współpracy z przedszkolem mają prawo oferować swój udział w prowadzeniu:

-  prelekcji, warsztatów
-  zajęć dla dzieci.
·  Sposoby rozwiązywania spraw spornych w zakresie realizacji zadań statutowych placówki regulują postanowienia dokumentu wypracowanego przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców - „Procedura rozwiązywania sporów i konfliktów w Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku”.
·  Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola:
                                  · dyrektorowi przedszkola, wicedyrektorowi
                               · organowi prowadzącemu,
                               ·  organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
                                        ·  Rodzice wychowanków mają prawo do uzyskania w każdym czasie informacji o dziecku oraz wynikach realizowanej obserwacji pedagogicznej.
                                  ·  Rodzice wytypowani do Rady Rodziców reprezentują interesy danej grupy, uczestniczą w zatwierdzaniu i uchwalaniu planów i projektów, współdecydują w wielu istotnych sprawach przedszkola.

                                                                                     OBOWIĄZKI RODZICÓW - rok szkolny

 ·  Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach grupowych, poznawania form i zasad działalności przedszkola i grupy.
·  Rodzice dzieci, wychowanków przedszkola, mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach pracy placówki, rodzeństwo w wieku 14 -18 lat może odbierać dzieci po złożeniu pisemnego oświadczenia rodziców.
·  Rodzice dzieci zobowiązani są do przestrzegania „Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola”.
·  Rodzice obowiązani są zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia oraz zobowiązani są usprawiedliwić ewentualne nieobecności.
·  Rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcami swojego dziecka w celu wspomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami.

                                                                                                         RADA RODZICÓW

Rada Rodziców wspiera działalność statutową placówki. W tym celu ( decyzją rodziców )  gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (wpłaty sponsorów).

Ustalona we wrześniu 2019 r. przez rodziców składka miesięczna – 10 zł od każdego dziecka

 Pieniądze, które rodzice zbierają (zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców) są przeznaczane między innymi na:

-      Organizację Dni Rodziny

-      Upominki dzieciom kończącym przedszkole

-      Upominki dzieciom z okazji  DNIA PRZEDSZKOLAKA

-      Upominki z okazji Mikołajek, Walentynek, Dnia Dziecka

-      Upominki urodzinowe dla każdego wychowanka

-      Teatrzyki, konkursy, organizację choinki

-      Dyplomy, nagrody dzieciom

-      Pomoce dydaktyczne, książki, zabawki na sale

- Ze środków Rady Rodziców pokrywane są również inne wydatki zgodnie z przyjętym przez rodziców planem wydatków.

  

INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

·  W przedszkolu realizowane zajęcia dodatkowe finansowane z innych środków i funduszy celowych pozyskanych w ramach realizacji projektów.
·  Przedszkole realizowało dofinansowywane projekty ekologiczne.
·  Realizowaliśmy szereg inicjatyw w ramach przyznanych przez Prezydenta Ełku grantów.
·  Pozyskujemy sponsorów.

 

                                                                                                             REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

·  Zasady rekrutacji do przedszkola określa ustawa prawo oświatowe.

·  Dziecko, które zostało przyjęte do naszego przedszkola, może być wychowankiem przez wszystkie lata, aż do osiągnięcia wieku szkolnego.

·  Warunkiem jest składanie przez rodziców, w określonym terminie, deklaracji o chęci kontynuacji pobytu dziecka w naszym przedszkolu.UPRAWNIENIA, WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI

 STATUT - wyciąg

1.  Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola, a w przypadku dziecka 6-letniego podjąć decyzję o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową, w następujących przypadkach:

2)  nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu, obowiązujących regulaminów i procedur

3)    braku współpracy rodziców z przedszkolem oraz poradniami specjalistycznymi , w przypadku gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci (udokumentowane)
4)   gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzice nie dostarczają zaświadczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w przedszkolu,

5)  gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do dnia 15 września.

Anna Birgiel.


Załączniki

1. 153865941_Informator o przedszkolu PEREŁKA 2022. 2023.pdf (192.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 28-07-2022 12:48 | Data wytworzenia informacji: 28-07-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Anna Birgiel
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Birgiel
Czas publikacji informacji:
28-07-2022 13:28
Wprowadzający informację:
Anna Birgiel
Liczba wyświetleń informacji:
1075
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji