logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana Brzechwy
logo Ełk
logo BIP

Informacje o naborze

Ogłoszenie nauczyciel przedszkola
Status
Rozstrzygnięty
Etap
Wyniki
Miejsce pracy
Miejskie Przedszkole „ PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku
Wymiar etatu
1/1
Ilość etatów
2
Wydział
Miejskie Przedszkole „ PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku
Ogłoszono dnia
17-07-2022
Termin składania dokumentów
08-08-2022 14:00
Nr ogłoszenia
1/7/2022
Zlecający
Miejskie Przedszkole „ PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) obywatelsko polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3) niekaralność;

4) zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu nauczyciela


Kandydat spełnia podstawowy warunek - spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko nauczyciela określonych w Rozporządzeniu MEN z 01.08.2017 r. ; 11.03.2019 roku, ze zmianami.

b. Wymagania dodatkowe:

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela:

1. Wysoko punktowane:

- dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi

- umiejętność stosowania nowoczesnych technologii,

- znajomość języka angielskiego na poziomie określonym w cytowanym rozporządzeniu

2. Posiada umiejętność:

- pracy w zespole,

- trafnego podejmowania decyzji, zdolność analitycznego i strategicznego myślenia oraz takie

cechy, jak: uczciwość, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, staranność, terminowość,

punktualność,

- komunikowania się oraz wypowiadania się na piśmie,

- obsługi komputera,

- uczenia się.

Ponadto:

- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz odporność na stres,

- poprawna wymowa,

- miła aparycja,

- kreatywność,

- doświadczenie zawodowe,

- otwartość na zmiany.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku nauczyciela określają przepisy oświatowe oraz Statut przedszkola.

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  87 7326484 w godzinach 9-13

Wymagane dokumenty

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 08 sierpnia 2022 r., w godz. 8.00 - 14.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;
2) list motywacyjny odręcznie podpisany;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
5) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
8) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu nauczyciela

W dniu przesłuchania kandydata do wglądu dokument potwierdzający obywatelstwo polskie

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

a. Termin

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 08 sierpnia 2022 r., w godz. 8.00 - 14.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;
2) list motywacyjny odręcznie podpisany;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
5) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
8) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu nauczyciela

W dniu przesłuchania kandydata do wglądu dokument potwierdzający obywatelstwo polskie

b. Sposób
1) Wymagane dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej przy wejściu głównym do Miejskiego Przedszkola „PERELKA” w Ełku lub w kancelarii przedszkola; w zamkniętych i opisanych kopertach. Opis koperty:
„Imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego, dopisek: „Nabór na stanowisko nauczyciela w Miejskim Przedszkolu ”PEREŁKA”
2) Wymagane dokumenty można przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres placówki przedszkole2@elk.edu.pl
c. Miejsce
1) Wymagane dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej przy wejściu głównym do Miejskiego Przedszkola „PERELKA” w Ełku lub w kancelarii przedszkola; w zamkniętych i opisanych kopertach. Opis koperty:
„Imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego, dopisek: „Nabór na stanowisko nauczyciela w Miejskim Przedszkolu ”PEREŁKA”
2) Wymagane dokumenty można przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres placówki przedszkole2@elk.edu.pl

Informacje dodatkowe

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

Informacja o wyniku naboru - zostanie umieszczona na stronie BIP przedszkola.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 7326484 w godzinach 9-13


Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w kancelarii Miejskiego Przedszkola „PERELKA” w Ełku przez okres 2 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Przedszkola zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

Wyniki

INFORMACJA O WYNIKACH

przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska pedagogiczne

i niepedagogiczne

1 .Skład komisji:

- Przewodniczący Komisji – dyrektor MP PEREŁKA mgr Anna Birgiel

- Sekretarz - nauczyciel - mgr Edyta Musialik

- Członek - Małgorzata Olechnowicz – specjalista ds. kadr

1. Stanowiska nauczyciela powierza się :

Anna Salwocka

Dorota Sierakowska

16.08.2022 Dyrektor Anna Birgiel

Załączniki

1. 1202134040_Nabór na stanowisko nauczyciela 2022.pdf (115.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 16-07-2022 11:13 | Data wytworzenia informacji: 16-07-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Anna Birgiel
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Birgiel
Czas publikacji informacji:
20-09-2022 11:48
Wprowadzający informację:
Anna Birgiel
Liczba wyświetleń informacji:
296
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji