logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana Brzechwy
logo Ełk
logo BIP

Informacje o naborze

Ogłoszenie pracownicy niepedagogiczni - pomoc nauczyciela oraz woźna
Status
Rozstrzygnięty
Etap
Wyniki
Miejsce pracy
Miejskie Przedszkole „ PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku
Wymiar etatu
1/1
Ilość etatów
2
Wydział
Miejskie Przedszkole „ PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku
Ogłoszono dnia
17-07-2022
Termin składania dokumentów
08-08-2022 14:00
Nr ogłoszenia
3/7/2022
Zlecający
Miejskie Przedszkole „ PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) preferowane obywatelsko polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) niekaralność;

b. Wymagania dodatkowe:

1. Wysoko punktowane:

Pomoc nauczyciela - wykształcenie kierunkowe ( studia na kierunku pedagogika, licencjat, studium opiekunek żłobkowych lub pracy z małymi dziećmi )
Woźna – wykształcenie na poziomie średnim

2. Umiejętności:

- pracy w zespole,
- trafnego podejmowania decyzji oraz takie cechy, jak: uczciwość, odpowiedzialność,
- sumienność, rzetelność, staranność, terminowość, punktualność,
- komunikacji

Ponadto:

- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz odporność na stres,
- poprawna wymowa,
- miła aparycja,
- kreatywność,
- doświadczenie zawodowe,
- otwartość na zmiany.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku określają przepisy oświatowe oraz Statut przedszkola.

  

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 7326484 w godzinach 9-13

Wymagane dokumenty

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 08 sierpnia 2022 r., w godz. 8.00 - 14.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

Kandydat na wolne stanowisko obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;
2) list motywacyjny odręcznie podpisany;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
5) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
8) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

W dniu przesłuchania kandydata do wglądu dokument potwierdzający obywatelstwo

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

a. Termin

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 08 sierpnia 2022 r., w godz. 8.00 - 14.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

Kandydat na wolne stanowisko obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;
2) list motywacyjny odręcznie podpisany;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
5) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
8) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

W dniu przesłuchania kandydata do wglądu dokument potwierdzający obywatelstwo

b. Sposób

1) Wymagane dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej przy wejściu głównym do Miejskiego Przedszkola „PERELKA” w Ełku lub w kancelarii przedszkola; w zamkniętych i opisanych kopertach. Opis koperty:

„Imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego, dopisek: „Nabór na stanowisko ……… w Miejskim Przedszkolu ”PEREŁKA”

2) Wymagane dokumenty można przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres placówki przedszkole2@elk.edu.pl

c. Miejsce

1) Wymagane dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej przy wejściu głównym do Miejskiego Przedszkola „PERELKA” w Ełku lub w kancelarii przedszkola; w zamkniętych i opisanych kopertach. Opis koperty:

„Imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego, dopisek: „Nabór na stanowisko ……… w Miejskim Przedszkolu ”PEREŁKA”

2) Wymagane dokumenty można przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres placówki przedszkole2@elk.edu.pl

Informacje dodatkowe

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych.
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
Informacja o wyniku naboru - zostanie umieszczona na stronie BIP przedszkola.
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 7326484 w godzinach 9-13

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w kancelarii Miejskiego Przedszkola „PERELKA” w Ełku przez okres 2 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyniki

INFORMACJA O WYNIKACH

przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska pedagogiczne

i niepedagogiczne

1 .Skład komisji:

- Przewodniczący Komisji – dyrektor MP PEREŁKA mgr Anna Birgiel

- Sekretarz - nauczyciel - mgr Edyta Musialik

- Członek - Małgorzata Olechnowicz – specjalista ds. kadr

1. Na stanowisku woźnej pracować będą:

Krystyna Chyła

Anna Rusak

2. Na stanowisku pomocy nauczyciela pracować będą:

Justyna Pachucka

Nazaruk Maria

16.08.2022 Dyrektor Anna Birgiel

Załączniki

1. 2128749015_Nabór na stanowisko 2022 pomoc nauczyciela, woźna.pdf (113.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 16-07-2022 12:06 | Data wytworzenia informacji: 16-07-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Anna Birgiel
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Birgiel
Czas publikacji informacji:
20-09-2022 11:49
Wprowadzający informację:
Anna Birgiel
Liczba wyświetleń informacji:
382
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji