logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana Brzechwy
logo Ełk
logo BIP

Informacje o naborze

Ogłoszenie pracownicy niepedagogiczni - konserwator
Status
Unieważniony
Etap
Wyniki
Miejsce pracy
Miejskie Przedszkole „ PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku
Wymiar etatu
0,63
Ilość etatów
1
Wydział
Miejskie Przedszkole „ PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku
Ogłoszono dnia
17-07-2022
Termin składania dokumentów
08-08-2022 14:00
Nr ogłoszenia
4/7/2022
Zlecający
Miejskie Przedszkole „ PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1) preferowane obywatelsko polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) niekaralność;

b. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętności:

- obsługi urządzeń, dokonywania napraw, proste prace konserwacyjne
- pracy w zespole,
- trafnego podejmowania decyzji oraz takie cechy, jak: uczciwość, odpowiedzialność,
sumienność, rzetelność, staranność, terminowość, punktualność,
- komunikacji

Ponadto:

- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz odporność na stres,
- poprawna wymowa,
- miła aparycja,
- doświadczenie zawodowe,
- otwartość na zmiany.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku określają przepisy oświatowe oraz Statut przedszkola.

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 7326484 w godzinach 9-13

Wymagane dokumenty

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 08 sierpnia 2022 r., w godz. 8.00 - 14.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

Kandydat na wolne stanowisko obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
4) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
5) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

W dniu przesłuchania kandydata do wglądu dokument potwierdzający obywatelstwo

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

a. Termin

Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 08 sierpnia 2022 r., w godz. 8.00 - 14.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

Kandydat na wolne stanowisko obowiązany jest przedstawić:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
4) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
5) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

W dniu przesłuchania kandydata do wglądu dokument potwierdzający obywatelstwo

b. Sposób

1) Wymagane dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej przy wejściu głównym do Miejskiego Przedszkola „PERELKA” w Ełku lub w kancelarii przedszkola; w zamkniętych i opisanych kopertach. Opis koperty:

„Imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego, dopisek: „Nabór na stanowisko konserwatora w Miejskim Przedszkolu ”PEREŁKA”

2) Wymagane dokumenty można przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres placówki przedszkole2@elk.edu.pl


c. Miejsce

1) Wymagane dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej przy wejściu głównym do Miejskiego Przedszkola „PERELKA” w Ełku lub w kancelarii przedszkola; w zamkniętych i opisanych kopertach. Opis koperty:

„Imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego, dopisek: „Nabór na stanowisko konserwatora w Miejskim Przedszkolu ”PEREŁKA”

2) Wymagane dokumenty można przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres placówki przedszkole2@elk.edu.pl

Informacje dodatkowe

Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych.
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
Informacja o wyniku naboru - zostanie umieszczona na stronie BIP przedszkola.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 7326484 w godzinach 9-13

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w kancelarii Miejskiego Przedszkola „PERELKA” w Ełku przez okres 2 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Przedszkola zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

Wyniki


Załączniki

1. 1601554990_Nabór na stanowisko 2022 konserwator.pdf (112.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 16-07-2022 12:27 | Data wytworzenia informacji: 16-07-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Anna Birgiel
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Birgiel
Czas publikacji informacji:
20-09-2022 13:52
Wprowadzający informację:
Anna Birgiel
Liczba wyświetleń informacji:
119
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji